M.TRUNG THỨ 7 NGÀY 13/05/2023 ĐÀ NẴNG _ QUẢNG NGÃI _ĐẮC NÔNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 13/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,041
  Được thích:
  21,541
  Xu:
  74,633,537
  ĐÀ NẴNG _ QUẢNG NGÃI _ĐẮC NÔNG
   
 2. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,740
  Được thích:
  1,212
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  • 9 5 số)
   00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
   8 9 số)
   00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
   7 9 số)
   00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,99
   6 9 số)
   00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,27,31,32,35,37,39,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,95,96,97,99
   5 9 số)
   02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,21,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,45,47,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,87,88,89,90,92,95,96,99
   4 9 số)
   02,04,05,06,07,08,09,12,13,15,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,80,83,87,88,89,90,92,95,99
   3 9 số)
   02,05,06,07,12,13,15,22,27,32,35,37,40,41,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,76,77,80,83,87,90,92,95,99
   2 9 số)
   02,05,06,07,12,13,15,22,37,40,41,50,51,55,57,59,61,65,68,69,70,73,74,77,80,83,87,90,92
   1 9 số)
   05,07,12,13,22,37,40,41,50,51,57,59,68,69,70,73,77,83,87
   9 số)
   05,50,51,57,68,69,73,77,87
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:38)
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,801
  Được thích:
  1,313
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  4 9 số)
  02,05,09,12,14,15,17,18,19,21
  23,24,27,29,31,36,40,41,43,44
  45,46,47,48,49,50,53,56,57,58
  59,70,74,75,76,77,79,83,84,85
  87,88,89,91,92,93,95,96,99​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:37)
 4. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,608
  Được thích:
  1,114
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:35)
 5. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,629
  Được thích:
  1,140
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  02,03,05,06,07,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,03,05,06,07,10,12,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,58,59,60,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  03,05,10,12,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,59,60,64,65,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  03,05,10,17,19,20,22,24,25,26,27,28,29,33,35,36,37,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,59,60,64,65,66,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
  4x
  03,10,19,20,22,24,25,26,28,33,35,36,42,44,45,47,49,51,52,54,55,59,64,65,66,69,71,73,74,75,76,77,78,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,96,98,99
  3x
  03,10,19,24,25,28,33,35,36,42,44,45,49,51,54,55,59,64,66,69,71,74,75,78,80,81,84,85,86,87,88,90,91,93,94,96,98,99
  2x
  10,19,24,25,28,33,35,42,44,45,49,51,55,69,71,75,78,81,84,85,86,87,90,91,94,96,98,99
  1x
  10,19,33,35,44,51,55,71,75,81,84,85,86,87,90,91,94,99
  0x
  10,35,44,85,86,91,94,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:33)
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,212
  Được thích:
  729
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  Dàn đặc biệt 20 số:
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:32)
 7. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  1,131
  Được thích:
  670
  Xu:
  737,940
  Giới tính:
  Nam
  4 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,15
  22,23,25,27,31,32,35,37,40,41
  44,50,51,52,55,57,58,59,61,65
  66,67,68,69,70,73,74,75,76,77
  80,83,87,88,89,90,92,95,99​
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (19/05/2023 at 22:05:31)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời