M.NAM THỨ 4 NGÀY 15/05/2024 CẦN THƠ - ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN NAM' bởi Minh_Quan, 15/05/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,378
  Được thích:
  21,546
  Xu:
  74,633,537
  CẦN THƠ - ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,789
  Được thích:
  1,176
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,02,04,06,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,27,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  00,02,04,06,09,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,27,28,31,33,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,75,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  00,06,09,11,12,13,15,16,18,19,21,22,24,27,31,33,36,37,39,40,42,43,45,46,48,49,51,54,55,57,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,72,73,75,77,79,81,82,84,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  4x
  00,06,09,11,13,15,18,22,24,27,31,33,36,39,40,45,46,48,49,51,54,55,57,59,60,61,63,64,66,67,68,69,72,73,75,79,81,82,84,86,88,90,91,93,94,95,96,97
  3x
  00,06,11,15,18,22,27,31,36,40,45,46,48,49,51,55,59,60,61,63,64,66,68,69,72,75,79,81,82,86,88,90,91,93,94,95,96,97
  2x
  00,06,11,15,18,22,27,31,40,45,46,51,55,60,61,64,66,69,72,75,79,81,86,88,90,91,95,97
  1x
  06,11,15,18,45,46,51,55,60,64,66,69,79,81,86,91,95,97
  0x
  06,15,18,51,60,66,69,86,95
   
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,766
  Được thích:
  1,150
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  6x
  02,03,06,08,11,12,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,84,85,88,89,91,92,93,94,97,98,99
  5x
  02,03,06,08,11,12,16,19,20,21,24,25,26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,76,80,81,82,84,85,89,91,93,94,98,99
  4x
  02,03,12,16,20,21,25,30,32,33,34,35,36,37,38,39,43,46,48,49,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,76,80,81,82,84,85,89,91,93,94,98,99
  3x
  02,03,12,16,20,21,25,30,32,33,34,35,36,37,38,39,43,48,49,52,58,60,61,62,63,64,66,67,70,73,76,80,82,85,89,91,93,94,98
  2x
  02,03,20,30,32,33,34,35,36,37,38,39,43,52,58,61,62,64,67,70,76,80,82,85,89,91,93,94,98
  1x
  03,30,32,34,37,39,43,58,61,62,64,67,70,82,85,89,93,94,98
  0x
  03,34,39,61,70,82,89,93,94
   
 4. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,945
  Được thích:
  1,343
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  Mức: 0 (9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: 0 (8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: 0 (7 9 số)
  00,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: 0 (6 9 số)
  00,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,63,65,66,70,72,73,74,75,77,79,82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: 0 (5 9 số)
  00,07,09,11,12,15,16,21,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,37,38,39,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,56,57,59,60,63,65,66,70,72,73,74,75,77,79,82,83,84,86,89,90,92,93,94,95,97,98,99
  Mức: 0 (4 9 số)
  11,12,15,16,21,22,23,24,27,28,29,32,33,34,37,38,39,42,43,45,47,48,49,51,54,55,56,57,60,63,65,66,72,73,74,75,77,79,82,83,84,86,90,92,93,94,97,98,99
  Mức: 0 (3 9 số)
  11,15,21,22,23,24,27,29,32,33,34,38,39,42,43,45,47,49,54,55,56,57,60,63,65,66,72,74,75,77,79,83,86,90,92,93,94,97,99
  Mức: 0 (2 9 số)
  15,22,23,24,32,33,34,38,39,42,43,47,49,54,55,56,57,60,65,74,75,77,79,83,90,93,94,97,99
  Mức: 0 (1 9 số)
  15,22,33,34,38,39,43,49,54,55,56,57,60,65,75,77,90,93,94
  Mức: 0 (9 số)
  15,33,34,39,43,54,55,65,93
   
 5. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,855
  Được thích:
  1,241
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98
  7x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,46,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,96,97,98
  6x
  01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,46,48,50,52,56,57,58,62,63,64,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,86,87,90,91,92,93,94,96,97,98
  5x
  01,02,03,04,05,06,09,11,13,14,16,17,19,20,21,22,24,28,29,30,33,34,36,37,38,40,43,44,46,48,50,52,56,57,58,62,63,64,67,68,69,71,74,76,78,79,81,82,83,84,86,87,91,92,93,96,97,98
  4x
  01,02,05,06,09,11,13,14,19,20,21,24,28,30,33,34,37,38,40,43,44,46,48,50,52,56,57,58,62,64,67,69,71,74,78,79,81,82,83,84,86,87,91,92,93,96,97,98
  3x
  01,02,06,09,11,13,14,19,21,24,37,38,40,43,44,46,48,52,57,58,62,64,67,69,74,78,79,81,82,83,86,87,91,92,93,96,97,98
  2x
  06,09,11,13,14,19,21,24,38,40,43,46,57,62,64,67,69,78,79,81,82,87,91,92,93,96,97,98
  1x
  13,24,38,40,43,46,57,62,78,79,81,82,91,92,93,96,97,98
  0x
  46,57,79,82,92,93,96,97
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời