Awarded Medals

  1. Được tặng: 06/05/2016

    Giải nhì Loại đặc biệt


    Reason: TOP 2 Loại Đặc biệt

  2. Được tặng: 06/05/2016

    Giải ba Dàn đặc biệt


    Reason: TOP 3 thi Dàn Đặc biệt hàng ngày