Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/10/2023

  CHÉN XIÊN 4

  CHÉN XIÊN 4

 2. Được tặng: 01/03/2023
 3. Được tặng: 01/03/2023
 4. Được tặng: 01/08/2022
 5. Được tặng: 01/07/2022
 6. Được tặng: 24/06/2022

  CHÉN XIÊN 3

  CHÉN XIÊN 3

 7. Được tặng: 01/03/2022
 8. Được tặng: 01/03/2022
 9. Được tặng: 01/03/2022
 10. Được tặng: 01/03/2022
 11. Được tặng: 02/01/2022
 12. Được tặng: 02/01/2022
 13. Được tặng: 02/01/2022
 14. Được tặng: 01/10/2021
 15. Được tặng: 01/10/2021
 16. Được tặng: 01/09/2021
 17. Được tặng: 01/09/2021
 18. Được tặng: 01/05/2021
 19. Được tặng: 02/01/2021
 20. Được tặng: 01/10/2020
 21. Được tặng: 02/09/2020
 22. Được tặng: 01/08/2020
 23. Được tặng: 01/08/2020
 24. Được tặng: 01/06/2020
 25. Được tặng: 01/06/2020
 26. Được tặng: 02/04/2020
 27. Được tặng: 01/10/2019
 28. Được tặng: 01/10/2019
 29. Được tặng: 31/08/2019
 30. Được tặng: 31/08/2019
 31. Được tặng: 31/08/2019
 32. Được tặng: 31/08/2019
 33. Được tặng: 31/08/2019
 34. Được tặng: 31/08/2019
 35. Được tặng: 31/08/2019