Trophies Awarded to nhat_chi_mai

 1. 20
  Được tặng: 02/06/2016

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 1000
  Được tặng: 07/04/2016

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.

 3. 30
  Được tặng: 18/03/2016

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 20
  Được tặng: 04/03/2016

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 5. 10
  Được tặng: 02/03/2016

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 15
  Được tặng: 28/02/2016

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 100
  Được tặng: 20/02/2016

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 5
  Được tặng: 20/02/2016

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 10
  Được tặng: 16/02/2016

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 100
  Được tặng: 16/02/2016

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.