nhat_chi_mai's Recent Activity

 1. nhat_chi_mai thích bài viết của locsohopduyenHaNoi trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  Dàn tổng hợp 18/06: 9x...

  18/06/2024 at 11:19:46
 2. nhat_chi_mai attached a file to the thread ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  [ATTACH] Mức: 0 (5 7 ) số 06,08,13,14,16,17,18,19,21,22,25,26,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,56,60,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,76,80,82,83,84,85,86,89,90,92,94,96,98 Mức: 1 (2 7 ) số...

  upload_2024-6-18_10-44-14.png 18/06/2024 at 10:45:07
 3. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  20 TV - Mức 5 7: (1 số) 00 - Mức 6 8: (1 số) 22 - Mức 7 3: (1 số) 11 - Mức 7 4: (1 số) 07 - Mức 7 5: (1 số) 01 - Mức 7 6: (1 số) 61 - Mức 7 8: (1 số) 02 - Mức 8 3: (3 số) 19 20 27 - Mức 8 5: (1 số) 28 - Mức 8 7: (2 số) 09 32 - Mức 8 8:...

  18/06/2024 at 10:43:53
 4. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  10 TV - Mức 2 9: (1 số) 22 - Mức 3 0: (1 số) 52 - Mức 3 3: (2 số) 00 32 - Mức 3 4: (1 số) 02 - Mức 3 5: (2 số) 07 91 - Mức 3 6: (1 số) 19 - Mức 3 8: (1 số) 61 - Mức 3 9: (2 số) 24 57 - Mức 4 0: (2 số) 03 29 - Mức 4 1: (3 số) 01 21 28 -...

  18/06/2024 at 10:41:25
 5. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  15 TV - Mức 4 4: (2 số) 00 22 - Mức 4 8: (1 số) 07 - Mức 4 9: (1 số) 61 - Mức 5 1: (1 số) 01 - Mức 5 4: (1 số) 11 - Mức 5 5: (1 số) 19 - Mức 5 8: (1 số) 02 - Mức 6 0: (3 số) 27 32 52 - Mức 6 1: (1 số) 29 - Mức 6 3: (1 số) 09 - Mức 6 5:...

  18/06/2024 at 10:39:34
 6. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  0x - Mức 0: (2 4 số) 00 03 07 17 22 23 28 30 32 33 34 39 40 41 50 55 57 61 62 77 78 80 86 87 - Mức 1: (4 2 số) 01 02 05 11 13 14 16 18 19 20 21 24 27 29 31 37 38 42 47 48 51 52 54 58 59 64 65 66 70 71 72 73 75 76 79 81 84 85 89 90 91 99 - Mức...

  18/06/2024 at 10:36:46
 7. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  2x - Mức 0: (2 số) 22 61 - Mức 1: (1 số) 32 - Mức 2: (2 số) 00 07 - Mức 3: (3 số) 27 34 50 - Mức 4: (8 số) 03 17 23 28 52 55 57 64 - Mức 5: (1 3 số) 01 05 14 16 19 21 29 39 40 42 47 75 86 - Mức 6: (9 số) 24 30 38 41 51 54 58 62 78 - Mức...

  18/06/2024 at 10:36:14
 8. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  4x - Mức 4: (2 số) 22 61 - Mức 6: (2 số) 00 07 - Mức 8: (1 số) 19 - Mức 9: (2 số) 11 29 - Mức 1 0: (4 số) 02 27 28 38 - Mức 1 1: (5 số) 01 03 18 21 25 - Mức 1 2: (7 số) 05 09 13 32 37 40 69 - Mức 1 3: (6 số) 16 20 34 51 52 55 - Mức 1 4:...

  18/06/2024 at 10:35:40
 9. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  7x - Mức 1 4: (1 số) 22 - Mức 1 6: (1 số) 00 - Mức 1 7: (1 số) 01 - Mức 1 9: (2 số) 07 19 - Mức 2 0: (1 số) 61 - Mức 2 1: (3 số) 08 09 11 - Mức 2 2: (2 số) 29 52 - Mức 2 4: (5 số) 02 27 32 38 39 - Mức 2 5: (3 số) 20 24 79 - Mức 2 6: (3...

  18/06/2024 at 10:35:06
 10. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  9x - Mức 2 0: (2 số) 02 11 - Mức 2 1: (2 số) 00 01 - Mức 2 3: (3 số) 07 52 59 - Mức 2 4: (3 số) 27 32 69 - Mức 2 5: (9 số) 09 10 13 19 20 51 57 61 91 - Mức 2 6: (6 số) 04 16 22 24 79 99 - Mức 2 7: (1 7 số) 06 18 23 25 29 31 33 34 36 55 60...

  18/06/2024 at 10:34:35
 11. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 06/2024.

  DÀN BỔ SUNG 9x...

  18/06/2024 at 10:25:56
 12. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/06/2024.

  12 TV Mức: 1 (1 ) số 00 Mức: 3 (2 ) số 02,22 Mức: 4 (1 ) số 99 Mức: 5 (3 ) số 04,32,97 Mức: 6 (1 6 ) số 01,06,08,11,20,28,33,38,40,55,60,72,77,78,79,88 Mức: 7 (2 6 ) số...

  18/06/2024 at 10:24:47
 13. nhat_chi_mai bình luận bài đăng trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/06/2024

  Mức 21 tv hôm nay sao nó khác lắm! Không biết có sai gì không anh chị em nhỉ?!

  18/06/2024 at 10:21:50
 14. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/06/2024.

  21 TV Mức: 7 (1 ) số 32 Mức: 9 (1 ) số 59 Mức: 1 0 (1 ) số 02 Mức: 1 1 (2 ) số 52,91 Mức: 1 2 (1 ) số 24 Mức: 1 3 (2 ) số 57,79 Mức: 1 4 (5 ) số 07,22,25,29,51 Mức: 1 5 (3 ) số 00,17,20 Mức: 1 6...

  18/06/2024 at 10:20:10
 15. nhat_chi_mai trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 19/06/2024.

  @chinhhongvan

  18/06/2024 at 09:02:11