Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/10/2023

  CHÉN XIÊN 4

  CHÉN XIÊN 4

 2. Được tặng: 01/09/2023
 3. Được tặng: 01/06/2023
 4. Được tặng: 01/06/2023
 5. Được tặng: 01/02/2023
 6. Được tặng: 01/01/2023
 7. Được tặng: 01/12/2022
 8. Được tặng: 01/12/2022
 9. Được tặng: 01/11/2022
 10. Được tặng: 01/11/2022
 11. Được tặng: 02/10/2022
 12. Được tặng: 02/10/2022
 13. Được tặng: 01/08/2022
 14. Được tặng: 01/08/2022
 15. Được tặng: 01/07/2022
 16. Được tặng: 01/07/2022
 17. Được tặng: 01/07/2022
 18. Được tặng: 24/06/2022

  CHÉN XIÊN 3

  CHÉN XIÊN 3

 19. Được tặng: 01/06/2022
 20. Được tặng: 01/05/2022
 21. Được tặng: 01/05/2022
 22. Được tặng: 01/04/2022
 23. Được tặng: 01/04/2022
 24. Được tặng: 01/03/2022
 25. Được tặng: 01/03/2022
 26. Được tặng: 02/01/2022
 27. Được tặng: 10/11/2021
 28. Được tặng: 01/10/2021
 29. Được tặng: 01/08/2021
 30. Được tặng: 01/08/2021
 31. Được tặng: 02/07/2021
 32. Được tặng: 05/06/2021
 33. Được tặng: 05/06/2021
 34. Được tặng: 05/06/2021
 35. Được tặng: 03/03/2021
 36. Được tặng: 03/03/2021
 37. Được tặng: 03/03/2021
 38. Được tặng: 03/03/2021
 39. Được tặng: 03/03/2021
 40. Được tặng: 03/03/2021
 41. Được tặng: 03/02/2021
 42. Được tặng: 03/02/2021
 43. Được tặng: 02/01/2021
 44. Được tặng: 01/12/2020
 45. Được tặng: 03/11/2020
 46. Được tặng: 03/11/2020
 47. Được tặng: 03/11/2020
 48. Được tặng: 03/11/2020
 49. Được tặng: 02/09/2020
 50. Được tặng: 02/09/2020
 51. Được tặng: 02/09/2020
 52. Được tặng: 01/08/2020
 53. Được tặng: 01/07/2020
 54. Được tặng: 01/06/2020
 55. Được tặng: 01/06/2020
 56. Được tặng: 01/01/2020
 57. Được tặng: 01/01/2020
 58. Được tặng: 01/01/2020
 59. Được tặng: 01/01/2020
 60. Được tặng: 01/01/2020
 61. Được tặng: 01/01/2020
 62. Được tặng: 01/01/2020
 63. Được tặng: 01/12/2019
 64. Được tặng: 01/12/2019
 65. Được tặng: 01/10/2019
 66. Được tặng: 01/10/2019
 67. Được tặng: 01/10/2019
 68. Được tặng: 31/08/2019
 69. Được tặng: 31/08/2019
 70. Được tặng: 31/08/2019
 71. Được tặng: 31/08/2019
 72. Được tặng: 01/08/2019
 73. Được tặng: 01/08/2019
 74. Được tặng: 01/08/2019
 75. Được tặng: 01/08/2019
 76. Được tặng: 01/08/2019
 77. Được tặng: 02/07/2019
 78. Được tặng: 02/07/2019
 79. Được tặng: 02/07/2019
 80. Được tặng: 02/07/2019
 81. Được tặng: 01/03/2019
 82. Được tặng: 01/02/2019
 83. Được tặng: 01/02/2019
 84. Được tặng: 01/12/2018
 85. Được tặng: 01/10/2018
 86. Được tặng: 31/07/2018
 87. Được tặng: 31/07/2018
 88. Được tặng: 01/07/2018
 89. Được tặng: 01/05/2018
 90. Được tặng: 01/03/2018
 91. Được tặng: 01/03/2018
 92. Được tặng: 01/03/2018
 93. Được tặng: 01/03/2018
 94. Được tặng: 01/03/2018
 95. Được tặng: 01/03/2018
 96. Được tặng: 01/02/2018
 97. Được tặng: 01/01/2018
 98. Được tặng: 01/01/2018
 99. Được tặng: 01/01/2018
 100. Được tặng: 01/01/2018
 101. Được tặng: 01/01/2018
 102. Được tặng: 01/12/2017
 103. Được tặng: 01/12/2017
 104. Được tặng: 01/11/2017
 105. Được tặng: 01/05/2017
 106. Được tặng: 01/04/2017
 107. Được tặng: 01/04/2017
 108. Được tặng: 01/04/2017
 109. Được tặng: 02/03/2017
 110. Được tặng: 02/03/2017
 111. Được tặng: 02/03/2017
 112. Được tặng: 05/02/2017
 113. Được tặng: 05/02/2017
 114. Được tặng: 05/02/2017
 115. Được tặng: 05/02/2017
 116. Được tặng: 05/02/2017
 117. Được tặng: 05/02/2017
 118. Được tặng: 05/02/2017
 119. Được tặng: 05/02/2017
 120. Được tặng: 31/12/2016
 121. Được tặng: 09/12/2016
 122. Được tặng: 02/11/2016
 123. Được tặng: 02/11/2016
 124. Được tặng: 02/11/2016
 125. Được tặng: 04/10/2016
 126. Được tặng: 04/10/2016
 127. Được tặng: 04/10/2016
 128. Được tặng: 04/10/2016
 129. Được tặng: 04/10/2016
 130. Được tặng: 02/09/2016
 131. Được tặng: 02/09/2016
 132. Được tặng: 02/09/2016
 133. Được tặng: 02/09/2016
 134. Được tặng: 02/09/2016
 135. Được tặng: 02/09/2016
 136. Được tặng: 02/08/2016
 137. Được tặng: 01/08/2016
 138. Được tặng: 01/08/2016
 139. Được tặng: 01/08/2016
 140. Được tặng: 01/08/2016
 141. Được tặng: 06/07/2016
 142. Được tặng: 02/07/2016
 143. Được tặng: 02/07/2016
 144. Được tặng: 01/06/2016
 145. Được tặng: 01/06/2016