Trophies Awarded to kiep_lo_de

 1. 20
  Được tặng: 08/08/2020

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Được tặng: 09/05/2020

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Được tặng: 30/03/2020

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 10
  Được tặng: 19/03/2020

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 15
  Được tặng: 14/03/2020

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 5
  Được tặng: 13/03/2020

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 100
  Được tặng: 09/05/2017

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 10
  Được tặng: 08/05/2017

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 100
  Được tặng: 08/05/2017

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 10. 1000
  Được tặng: 08/05/2017

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.