Smilies

Ảnh Chủ đề Text
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
(emoji01) (emoji01) (emoji01)
(emoji02) (emoji02) (emoji02)
(emoji03) (emoji03) (emoji03)
(emoji04) (emoji04) (emoji04)
(emoji05) (emoji05) (emoji05)
(emoji06) (emoji06) (emoji06)
(emoji07) (emoji07) (emoji07)
(emoji08) (emoji08) (emoji08)
(emoji09) (emoji09) (emoji09)
(emoji10) (emoji10) (emoji10)
(emoji11) (emoji11) (emoji11)
(emoji12) (emoji12) (emoji12)
(emoji13) (emoji13) (emoji13)
(emoji14) (emoji14) (emoji14)
(emoji15) (emoji15) (emoji15)
(emoji16) (emoji16) (emoji16)
(emoji17) (emoji17) (emoji17)
(emoji18) (emoji18) (emoji18)
(emoji19) (emoji19) (emoji19)
(emoji20) (emoji20) (emoji20)
(emoji22) (emoji22) (emoji22)
(emoji23) (emoji23) (emoji23)
(emoji24) (emoji24) (emoji24)
cogihot cogihot cogihot
mucngay mucngay (mucngay)
win win (win)
zô zô zô zô (zozo)
nâng ly nâng ly (nangly)
gà say gà say (gasay)
đàn hát nào đàn hát nào (danhat)
quất nào quất nào (quatnao)
ha ha ha ha (haha)
hê hê hê hê (hehe)
quất roi quất roi (quatroi)
tát vào mặt tát vào mặt (tatvaomat)
xuất kiếm xuất kiếm (xuatkiem)
súng máy súng máy (sungmay)
vác mìn vác mìn (vacmin)
đập bẹp đập bẹp (dapbep)
cười đểu cười đểu (cuoideu)
òa òa òa òa (oaoa)
ngoan nào ngoan nào (ngoannao)
Gà con Zalo 1 Gà con Zalo 1 (gaconzalo1)
Gà con Zalo 2 Gà con Zalo 2 (gaconzalo2)
Gà con Zalo 3 Gà con Zalo 3 (gaconzalo3)
Gà con Zalo 4 Gà con Zalo 4 (gaconzalo4)
Gà con Zalo 5 Gà con Zalo 5 (gaconzalo5)
Gà con Zalo 6 Gà con Zalo 6 (gaconzalo6)
Gà con Zalo 7 Gà con Zalo 7 (gaconzalo7)
Gà con Zalo 8 Gà con Zalo 8 (gaconzalo8)
Gà con Zalo 9 Gà con Zalo 9 (gaconzalo9)
Gà con Zalo 10 Gà con Zalo 10 (gaconzalo10)
Gà con Zalo 11 Gà con Zalo 11 (gaconzalo11)
Gà con Zalo 12 Gà con Zalo 12 (gaconzalo12)
Gà con Zalo 13 Gà con Zalo 13 (gaconzalo13)
Gà con Zalo 14 Gà con Zalo 14 (gaconzalo14)
Gà con Zalo 15 Gà con Zalo 15 (gaconzalo15)
Mathong1 Mathong1 (mh1)
Mathong2 Mathong2 (mh2)
Mathong3 Mathong3 (mh3)
Mathong4 Mathong4 (mh4)
Mathong5 Mathong5 (mh5)
Mathong6 Mathong6 (mh6)
Mathong7 Mathong7 (mh7)
Mathong8 Mathong8 (mh8)
Mathong9 Mathong9 (mh9)
Embe1 Embe1 (embe1)
Em bé 2 Em bé 2 (embe2)
Em bé 3 Em bé 3 (embe3)
Em bé 4 Em bé 4 (embe4)
Em bé 5 Em bé 5 (embe5)
Em bé 6 Em bé 6 (embe6)
Em bé 7 Em bé 7 (embe7)
Em bé 8 Em bé 8 (embe8)
Em bé 9 Em bé 9 (embe9)
Em bé 10 Em bé 10 (embe10)
Em bé 11 Em bé 11 (embe11)
Em bé 12 Em bé 12 (embe12)
Em bé 13 Em bé 13 (embe13)
Em bé 14 Em bé 14 (embe14)
Em bé 15 Em bé 15 (embe15)
Em bé 16 Em bé 16 (embe16)
Em bé 17 Em bé 17 (embe17)
Em bé 18 Em bé 18 (embe18)
Em bé 19 Em bé 19 (embe19)
Em bé 20 Em bé 20 (embe20)
Em bé 21 Em bé 21 (embe21)
Em bé 22 Em bé 22 (embe22)
Em bé 23 Em bé 23 (embe23)
Em bé 24 Em bé 24 (embe24)
Em bé 25 Em bé 25 (embe25)
Em bé 26 Em bé 26 (embe26)
Khỉ con 1 Khỉ con 1 (khicon1)
Khỉ con 2 Khỉ con 2 (khicon2)
Khỉ con 3 Khỉ con 3 (khicon3)
Khỉ con 4 Khỉ con 4 (khicon4)
Khỉ con 5 Khỉ con 5 (khicon5)
Khỉ con 6 Khỉ con 6 (khicon6)
Khỉ con 7 Khỉ con 7 (khicon7)
Khỉ con 8 Khỉ con 8 (khicon8)
Khỉ con 9 Khỉ con 9 (khicon9)
Khỉ con 10 Khỉ con 10 (khicon10)
Khỉ con 11 Khỉ con 11 (khicon11)
Khỉ con 12 Khỉ con 12 (khicon12)
Khỉ con 13 Khỉ con 13 (khicon13)
Khỉ con 14 Khỉ con 14 (khicon14)
Khỉ con 15 Khỉ con 15 (khicon15)
Khỉ con 16 Khỉ con 16 (khicon16)
Khỉ con 17 Khỉ con 17 (khicon17)
Khỉ con 18 Khỉ con 18 (khicon18)
Khỉ con 19 Khỉ con 19 (khicon19)
Khỉ con 20 Khỉ con 20 (khicon20)
Khỉ con 21 Khỉ con 21 (khicon21)
Khỉ con 22 Khỉ con 22 (khicon22)
Khỉ con 23 Khỉ con 23 (khicon23)
Khỉ con 24 Khỉ con 24 (khicon24)
Khỉ con 25 Khỉ con 25 (khicon25)
Khỉ con 26 Khỉ con 26 (khicon26)
Khỉ con 27 Khỉ con 27 (khicon27)
Khỉ con 28 Khỉ con 28 (khicon28)
Khỉ con 29 Khỉ con 29 (khicon29)
Khỉ con 30 Khỉ con 30 (khicon30)
Khỉ con 31 Khỉ con 31 (khicon31)
Khỉ con 32 Khỉ con 32 (khicon32)
Khỉ con 33 Khỉ con 33 (khicon33)
Khỉ con 34 Khỉ con 34 (khicon34)
(mattronvang01) (mattronvang01) (mattronvang01)
(mattronvang02) (mattronvang02) (mattronvang02)
(mattronvang03) (mattronvang03) (mattronvang03)
(mattronvang04) (mattronvang04) (mattronvang04)
(mattronvang05) (mattronvang05) (mattronvang05)
(mattronvang06) (mattronvang06) (mattronvang06)
(mattronvang07) (mattronvang07) (mattronvang07)
(mattronvang08) (mattronvang08) (mattronvang08)
(mattronvang09) (mattronvang09) (mattronvang09)
(mattronvang10) (mattronvang10) (mattronvang10)
(mattronvang11) (mattronvang11) (mattronvang11)
(mattronvang12) (mattronvang12) (mattronvang12)
(mattronvang13) (mattronvang13) (mattronvang13)
(mattronvang14) (mattronvang14) (mattronvang14)
(mattronvang15) (mattronvang15) (mattronvang15)
(mattronvang16) (mattronvang16) (mattronvang16)
(mattronvang17) (mattronvang17) (mattronvang17)
(mattronvang18) (mattronvang18) (mattronvang18)
(mattronvang19) (mattronvang19) (mattronvang19)
(mattronvang20) (mattronvang20) (mattronvang20)
(mattronvang21) (mattronvang21) (mattronvang21)
(mattronvang22) (mattronvang22) (mattronvang22)
(matvuongcam01) (matvuongcam01) (matvuongcam01)
(matvuongcam02) (matvuongcam02) (matvuongcam02)
(matvuongcam03) (matvuongcam03) (matvuongcam03)
(matvuongcam04) (matvuongcam04) (matvuongcam04)
(matvuongcam05) (matvuongcam05) (matvuongcam05)
(matvuongcam06) (matvuongcam06) (matvuongcam06)
(matvuongcam07) (matvuongcam07) (matvuongcam07)
(matvuongcam08) (matvuongcam08) (matvuongcam08)
(matvuongcam09) (matvuongcam09) (matvuongcam09)
(matvuongcam10) (matvuongcam10) (matvuongcam10)
(matvuongcam11) (matvuongcam11) (matvuongcam11)
(matvuongcam12) (matvuongcam12) (matvuongcam12)
(matvuongcam13) (matvuongcam13) (matvuongcam13)
(matvuongcam14) (matvuongcam14) (matvuongcam14)
(matvuongcam15) (matvuongcam15) (matvuongcam15)
(matvuongcam16) (matvuongcam16) (matvuongcam16)
(matvuongcam17) (matvuongcam17) (matvuongcam17)
(matvuongcam18) (matvuongcam18) (matvuongcam18)
(matvuongcam19) (matvuongcam19) (matvuongcam19)
(vitconvang01) (vitconvang01) (vitconvang01)
(vitconvang02) (vitconvang02) (vitconvang02)
(vitconvang03) (vitconvang03) (vitconvang03)
(vitconvang04) (vitconvang04) (vitconvang04)
(vitconvang05) (vitconvang05) (vitconvang05)
(vitconvang06) (vitconvang06) (vitconvang06)
(vitconvang07) (vitconvang07) (vitconvang07)
(vitconvang08) (vitconvang08) (vitconvang08)
(vitconvang09) (vitconvang09) (vitconvang09)
(vitconvang10) (vitconvang10) (vitconvang10)
(vitconvang11) (vitconvang11) (vitconvang11)
(vitconvang12) (vitconvang12) (vitconvang12)
(vitconvang13) (vitconvang13) (vitconvang13)
(vitconvang14) (vitconvang14) (vitconvang14)
(vitconvang15) (vitconvang15) (vitconvang15)
(vitconvang16) (vitconvang16) (vitconvang16)
(vitconvang17) (vitconvang17) (vitconvang17)
(vitconvang18) (vitconvang18) (vitconvang18)
(vitconvang19) (vitconvang19) (vitconvang19)
(thotrang01) (thotrang01) (thotrang01)
(thotrang02) (thotrang02) (thotrang02)
(thotrang03) (thotrang03) (thotrang03)
(thotrang04) (thotrang04) (thotrang04)
(thotrang05) (thotrang05) (thotrang05)
(thotrang06) (thotrang06) (thotrang06)
(thotrang07) (thotrang07) (thotrang07)
(thotrang08) (thotrang08) (thotrang08)
(thotrang09) (thotrang09) (thotrang09)
(thotrang10) (thotrang10) (thotrang10)
(thotrang11) (thotrang11) (thotrang11)
(thotrang12) (thotrang12) (thotrang12)
(thotrang13) (thotrang13) (thotrang13)
(thotrang14) (thotrang14) (thotrang14)
(thotrang15) (thotrang15) (thotrang15)
(thotrang16) (thotrang16) (thotrang16)
(thotrang17) (thotrang17) (thotrang17)
(thotrang18) (thotrang18) (thotrang18)
(thotrang19) (thotrang19) (thotrang19)
(thotrang20) (thotrang20) (thotrang20)
(thotrang21) (thotrang21) (thotrang21)
(thotrang22) (thotrang22) (thotrang22)
(thotrang23) (thotrang23) (thotrang23)
(thotrang24) (thotrang24) (thotrang24)
(thotrang25) (thotrang25) (thotrang25)
(thotrang26) (thotrang26) (thotrang26)
(thotrang27) (thotrang27) (thotrang27)
(thotrang28) (thotrang28) (thotrang28)
(thotrang29) (thotrang29) (thotrang29)
(thotrang30) (thotrang30) (thotrang30)
(thotrang31) (thotrang31) (thotrang31)
(thotrang32) (thotrang32) (thotrang32)
(thotrang33) (thotrang33) (thotrang33)
(thotrang34) (thotrang34) (thotrang34)
(chudepzl01) (chudepzl01) (chudepzl01)
(chudepzl02) (chudepzl02) (chudepzl02)
(chudepzl03) (chudepzl03) (chudepzl03)
(chudepzl04) (chudepzl04) (chudepzl04)
(chudepzl05) (chudepzl05) (chudepzl05)
(chudepzl06) (chudepzl06) (chudepzl06)
(chudepzl07) (chudepzl07) (chudepzl07)
(tieuyeunamzl01) (tieuyeunamzl01) (tieuyeunamzl01)
(tieuyeunamzl02) (tieuyeunamzl02) (tieuyeunamzl02)
(tieuyeunamzl03) (tieuyeunamzl03) (tieuyeunamzl03)
(tieuyeunamzl04) (tieuyeunamzl04) (tieuyeunamzl04)
(tieuyeunamzl05) (tieuyeunamzl05) (tieuyeunamzl05)
(tieuyeunamzl06) (tieuyeunamzl06) (tieuyeunamzl06)
(tieuyeunamzl07) (tieuyeunamzl07) (tieuyeunamzl07)
(tieuyeunamzl08) (tieuyeunamzl08) (tieuyeunamzl08)
(tieuyeunamzl09) (tieuyeunamzl09) (tieuyeunamzl09)
(tieuyeunamzl10) (tieuyeunamzl10) (tieuyeunamzl10)
(tieuyeunamzl11) (tieuyeunamzl11) (tieuyeunamzl11)
(tieuyeunamzl12) (tieuyeunamzl12) (tieuyeunamzl12)
(tieuyeunamzl13) (tieuyeunamzl13) (tieuyeunamzl13)
(tieuyeunamzl14) (tieuyeunamzl14) (tieuyeunamzl14)
(tieuyeunamzl15) (tieuyeunamzl15) (tieuyeunamzl15)
(tieuyeunamzl16) (tieuyeunamzl16) (tieuyeunamzl16)
(tieuyeunamzl17) (tieuyeunamzl17) (tieuyeunamzl17)
(tieuyeunamzl18) (tieuyeunamzl18) (tieuyeunamzl18)
(tieuyeunamzl19) (tieuyeunamzl19) (tieuyeunamzl19)
(tieuyeunamzl20) (tieuyeunamzl20) (tieuyeunamzl20)
(tieuyeunamzl21) (tieuyeunamzl21) (tieuyeunamzl21)
(tieuyeunamzl22) (tieuyeunamzl22) (tieuyeunamzl22)
(tieuyeunamzl23) (tieuyeunamzl23) (tieuyeunamzl23)
(tieuyeunamzl24) (tieuyeunamzl24) (tieuyeunamzl24)
(tieuyeunamzl25) (tieuyeunamzl25) (tieuyeunamzl25)
(tieuyeunamzl26) (tieuyeunamzl26) (tieuyeunamzl26)
(tieuyeunamzl27) (tieuyeunamzl27) (tieuyeunamzl27)
(tieuyeunamzl28) (tieuyeunamzl28) (tieuyeunamzl28)
(tieuyeunamzl29) (tieuyeunamzl29) (tieuyeunamzl29)
(tieuyeunamzl30) (tieuyeunamzl30) (tieuyeunamzl30)
(tieuyeunamzl31) (tieuyeunamzl31) (tieuyeunamzl31)
(tieuyeunamzl32) (tieuyeunamzl32) (tieuyeunamzl32)
(tieuyeunuzl01) (tieuyeunuzl01) (tieuyeunuzl01)
(tieuyeunuzl02) (tieuyeunuzl02) (tieuyeunuzl02)
(tieuyeunuzl03) (tieuyeunuzl03) (tieuyeunuzl03)
(tieuyeunuzl04) (tieuyeunuzl04) (tieuyeunuzl04)
(tieuyeunuzl05) (tieuyeunuzl05) (tieuyeunuzl05)
(tieuyeunuzl06) (tieuyeunuzl06) (tieuyeunuzl06)
(tieuyeunuzl07) (tieuyeunuzl07) (tieuyeunuzl07)
(tieuyeunuzl08) (tieuyeunuzl08) (tieuyeunuzl08)
(tieuyeunuzl09) (tieuyeunuzl09) (tieuyeunuzl09)
(tieuyeunuzl10) (tieuyeunuzl10) (tieuyeunuzl10)
(tieuyeunuzl11) (tieuyeunuzl11) (tieuyeunuzl11)
(tieuyeunuzl12) (tieuyeunuzl12) (tieuyeunuzl12)
(tieuyeunuzl13) (tieuyeunuzl13) (tieuyeunuzl13)
(tieuyeunuzl14) (tieuyeunuzl14) (tieuyeunuzl14)
(tieuyeunuzl15) (tieuyeunuzl15) (tieuyeunuzl15)
(tieuyeunuzl16) (tieuyeunuzl16) (tieuyeunuzl16)
(nhocsieunhanzl01) (nhocsieunhanzl01) (nhocsieunhanzl01)
(nhocsieunhanzl02) (nhocsieunhanzl02) (nhocsieunhanzl02)
(nhocsieunhanzl03) (nhocsieunhanzl03) (nhocsieunhanzl03)
(nhocsieunhanzl04) (nhocsieunhanzl04) (nhocsieunhanzl04)
(nhocsieunhanzl05) (nhocsieunhanzl05) (nhocsieunhanzl05)
(nhocsieunhanzl06) (nhocsieunhanzl06) (nhocsieunhanzl06)
(nhocsieunhanzl07) (nhocsieunhanzl07) (nhocsieunhanzl07)
(nhocsieunhanzl08) (nhocsieunhanzl08) (nhocsieunhanzl08)
(nhocsieunhanzl09) (nhocsieunhanzl09) (nhocsieunhanzl09)
(nhocsieunhanzl10) (nhocsieunhanzl10) (nhocsieunhanzl10)
(nhocsieunhanzl11) (nhocsieunhanzl11) (nhocsieunhanzl11)
(nhocsieunhanzl12) (nhocsieunhanzl12) (nhocsieunhanzl12)
(nhocsieunhanzl13) (nhocsieunhanzl13) (nhocsieunhanzl13)
(nhocsieunhanzl14) (nhocsieunhanzl14) (nhocsieunhanzl14)
(nhocsieunhanzl15) (nhocsieunhanzl15) (nhocsieunhanzl15)
(nhocsieunhanzl16) (nhocsieunhanzl16) (nhocsieunhanzl16)
(nhocsieunhanzl17) (nhocsieunhanzl17) (nhocsieunhanzl17)
(nhocsieunhanzl18) (nhocsieunhanzl18) (nhocsieunhanzl18)
(nhocsieunhanzl19) (nhocsieunhanzl19) (nhocsieunhanzl19)
(nhocsieunhanzl20) (nhocsieunhanzl20) (nhocsieunhanzl20)
(nhocsieunhanzl21) (nhocsieunhanzl21) (nhocsieunhanzl21)
(nhocsieunhanzl22) (nhocsieunhanzl22) (nhocsieunhanzl22)
(nhocsieunhanzl23) (nhocsieunhanzl23) (nhocsieunhanzl23)
(nhocsieunhanzl24) (nhocsieunhanzl24) (nhocsieunhanzl24)
(nhocsieunhanzl25) (nhocsieunhanzl25) (nhocsieunhanzl25)
(heohongtimzl01) (heohongtimzl01) (heohongtimzl01)
(heohongtimzl02) (heohongtimzl02) (heohongtimzl02)
(heohongtimzl03) (heohongtimzl03) (heohongtimzl03)
(heohongtimzl04) (heohongtimzl04) (heohongtimzl04)
(heohongtimzl05) (heohongtimzl05) (heohongtimzl05)
(heohongtimzl06) (heohongtimzl06) (heohongtimzl06)
(heohongtimzl07) (heohongtimzl07) (heohongtimzl07)
(heohongtimzl08) (heohongtimzl08) (heohongtimzl08)
(heohongtimzl09) (heohongtimzl09) (heohongtimzl09)
(heohongtimzl10) (heohongtimzl10) (heohongtimzl10)
(heohongtimzl11) (heohongtimzl11) (heohongtimzl11)
(heohongtimzl12) (heohongtimzl12) (heohongtimzl12)
(heohongtimzl13) (heohongtimzl13) (heohongtimzl13)
(heohongtimzl14) (heohongtimzl14) (heohongtimzl14)
(heohongtimzl15) (heohongtimzl15) (heohongtimzl15)
(heohongtimzl16) (heohongtimzl16) (heohongtimzl16)
(meoconpokazl01) (meoconpokazl01) (meoconpokazl01)
(meoconpokazl02) (meoconpokazl02) (meoconpokazl02)
(meoconpokazl03) (meoconpokazl03) (meoconpokazl03)
(meoconpokazl04) (meoconpokazl04) (meoconpokazl04)
(meoconpokazl05) (meoconpokazl05) (meoconpokazl05)
(meoconpokazl06) (meoconpokazl06) (meoconpokazl06)
(meoconpokazl07) (meoconpokazl07) (meoconpokazl07)
(meoconpokazl08) (meoconpokazl08) (meoconpokazl08)
(meoconpokazl09) (meoconpokazl09) (meoconpokazl09)
(meoconpokazl10) (meoconpokazl10) (meoconpokazl10)
(meoconpokazl11) (meoconpokazl11) (meoconpokazl11)
(meoconpokazl12) (meoconpokazl12) (meoconpokazl12)
(meoconpokazl13) (meoconpokazl13) (meoconpokazl13)
(meoconpokazl14) (meoconpokazl14) (meoconpokazl14)
(meoconpokazl15) (meoconpokazl15) (meoconpokazl15)
(meoconpokazl16) (meoconpokazl16) (meoconpokazl16)
(meoconpokazl17) (meoconpokazl17) (meoconpokazl17)
(meoconpokazl18) (meoconpokazl18) (meoconpokazl18)
(meoconpokazl19) (meoconpokazl19) (meoconpokazl19)
(meoconpokazl20) (meoconpokazl20) (meoconpokazl20)
(thothozl01) (thothozl01) (thothozl01)
(thothozl02) (thothozl02) (thothozl02)
(thothozl03) (thothozl03) (thothozl03)
(thothozl04) (thothozl04) (thothozl04)
(thothozl05) (thothozl05) (thothozl05)
(thothozl06) (thothozl06) (thothozl06)
(thothozl07) (thothozl07) (thothozl07)
(thothozl08) (thothozl08) (thothozl08)
(thothozl09) (thothozl09) (thothozl09)
(thothozl10) (thothozl10) (thothozl10)
(thothozl11) (thothozl11) (thothozl11)
(thothozl12) (thothozl12) (thothozl12)
(thothozl13) (thothozl13) (thothozl13)
(thothozl14) (thothozl14) (thothozl14)
(thothozl15) (thothozl15) (thothozl15)
(thothozl16) (thothozl16) (thothozl16)
(thothozl17) (thothozl17) (thothozl17)
(thothozl18) (thothozl18) (thothozl18)
(thothozl19) (thothozl19) (thothozl19)
(thothozl20) (thothozl20) (thothozl20)
(meomeozl01) (meomeozl01) (meomeozl01)
(meomeozl02) (meomeozl02) (meomeozl02)
(meomeozl03) (meomeozl03) (meomeozl03)
(meomeozl04) (meomeozl04) (meomeozl04)
(meomeozl05) (meomeozl05) (meomeozl05)
(meomeozl06) (meomeozl06) (meomeozl06)
(meomeozl07) (meomeozl07) (meomeozl07)
(meomeozl08) (meomeozl08) (meomeozl08)
(meomeozl09) (meomeozl09) (meomeozl09)
(meomeozl10) (meomeozl10) (meomeozl10)
(meomeozl11) (meomeozl11) (meomeozl11)
(meomeozl12) (meomeozl12) (meomeozl12)
(meomeozl13) (meomeozl13) (meomeozl13)
(meomeozl14) (meomeozl14) (meomeozl14)
(meomeozl15) (meomeozl15) (meomeozl15)
(meomeozl16) (meomeozl16) (meomeozl16)
(meomeozl17) (meomeozl17) (meomeozl17)
(meomeozl18) (meomeozl18) (meomeozl18)
(meomeozl19) (meomeozl19) (meomeozl19)
(meomeozl20) (meomeozl20) (meomeozl20)