M.TRUNG THỨ 3: NGÀY 13/02/2023 QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 12/02/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,043
  Được thích:
  21,541
  Xu:
  74,633,537
  QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,631
  Được thích:
  1,140
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,06,08,09,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  04,06,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  04,06,09,12,14,17,18,19,20,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  06,18,19,20,25,26,30,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,58,59,60,61,62,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  18,19,26,30,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,62,68,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  3x
  18,19,26,30,35,36,39,40,44,45,46,47,48,49,52,57,59,62,68,71,72,75,76,78,79,80,81,83,85,86,87,90,91,93,94,95,98,99
  2x
  18,19,36,39,44,45,46,48,49,52,57,59,62,68,71,76,78,79,80,81,85,86,87,90,91,93,98,99
  1x
  19,39,45,46,49,57,59,62,71,76,80,81,86,87,91,93,98,99
  0x
  46,57,68,71,80,81,86,91,99
  Btđ: 68
  Lót: 86
   
 3. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,803
  Được thích:
  1,313
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,08,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,04,05,06,08,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6x
  00,05,06,08,13,14,15,16,18,19,20,24,25,26,27,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,93,95,96,98,99
  5x
  00,14,15,16,18,19,25,26,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,91,93,95,96,99
  4x
  14,16,18,19,25,26,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,44,45,46,47,48,49,52,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,69,71,75,78,79,80,81,83,85,86,87,91,93,95,96,99
  3x
  14,18,19,26,33,35,36,39,40,41,44,45,46,47,48,52,56,57,59,61,62,64,66,68,69,71,75,78,79,80,81,83,85,86,87,91,93,95,96
  2x
  14,18,19,33,35,36,39,41,44,45,46,47,52,56,57,59,64,68,69,71,75,78,81,85,86,87,91,95,96
  1x
  19,39,41,46,47,52,57,59,68,69,71,78,81,85,86,87,91,95,96
  0x
  19,46,57,59,68,69,78,86,96
   
 4. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,742
  Được thích:
  1,212
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  00,01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,49,50,51,53,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  00,01,03,04,06,08,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,44,46,47,49,51,53,55,56,58,59,60,62,63,64,67,68,69,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,91,92,94,95,96,97,99
  5x
  00,03,04,06,08,12,13,14,15,17,19,21,23,24,26,28,30,31,32,33,35,36,37,40,41,42,44,46,49,51,53,55,58,59,60,62,63,64,67,68,69,71,73,76,78,79,80,82,85,86,87,88,91,94,95,96,97,99
  4x
  00,03,04,06,12,13,14,15,17,19,21,23,24,26,28,30,31,32,33,37,40,41,42,46,49,51,55,58,60,62,64,67,68,69,71,73,76,78,79,82,85,86,87,88,91,94,96,97
  3x
  00,06,12,13,14,15,17,19,21,24,26,28,31,33,37,41,42,46,51,55,58,60,62,64,67,68,69,71,73,76,79,82,85,86,88,91,96,97
  2x
  00,06,12,13,14,19,21,24,26,31,33,41,42,46,51,60,64,67,68,69,71,76,79,86,88,91,96,97
  1x
  00,06,12,19,21,24,33,42,46,51,60,64,68,79,86,88,91,97
  0x
  00,06,19,46,51,60,64,91
   
 5. sonbanh99

  sonbanh99

  Đ.Ký:
  02/02/2024
  Bài viết:
  40
  Được thích:
  19
  Xu:
  1,215
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  8x
  02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,97,98
  7x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,97,98
  6x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,67,68,69,70,73,74,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,97,98
  5x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,74,79,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93,97,98
  4x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,84,85,86,87,89,90,92,93,97,98
  3x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,90,92,93,97,98
  2x
  02,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35
  1x
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
  0x
  17,18,19,20,21,22,23,24
   
 6. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,214
  Được thích:
  729
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,78,79,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,36,37,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,78,82,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  02,04,06,07,11,12,14,15,16,20,22,24,25,30,32,33,34,36,37,41,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,78,82,84,85,86,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  02,04,06,07,16,22,25,32,33,34,37,41,42,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,64,65,67,68,69,71,72,73,74,78,82,84,85,86,87,93,94,95,96,97,99
  3x
  02,07,16,22,32,33,34,37,42,46,48,49,50,52,55,56,58,60,61,62,64,68,69,71,72,73,74,78,82,84,85,86,87,93,94,95,97,99
  2x
  02,32,34,37,42,46,49,50,52,56,58,60,64,68,69,71,72,73,74,78,82,84,85,86,94,95,97,99
  1x
  32,34,37,42,46,50,52,56,64,68,72,73,78,84,86,94,95,97
  0x
  32,37,64,78,86,94,95,97
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời