GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 12/12/2022.

 1. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  ĐB tháng 9

  01/9 nhận 0x
  02/9 nhận 0x
  03/9 nhận 8x
  04/9 nhận 7x
  05/9 nhận 1x
  06/9 nhận 6x
  07/9 nhận 1x
  08/9 nhận 9x
  09/9 nhận 1x
  10/9 nhận 3x
  11/9 nhận xịt
  12/9 nhận 6x
  13/9 nhận 1x
  14/9 nhận 4x
  15/9 miss
  16/9 nhận 5x
  17/9 nhận 7x
  18/9 nhận 9x
  19/9
  9x
  03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,40,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95
  6x
  06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31,34,40,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95
  5x
  10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,31,34,40,44,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95
  4x
  10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,31,34,40,44,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,71,72,73,74,75,76,80,81,82,83,85,90,91,94,95
  3x
  12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,31,34,40,44,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,68,72,73,75,76,85,90,91
  2x
  15,16,17,18,22,23,24,25,26,31,34,49,50,51,54,55,56,57,65,66,68,72,73,75,76,85,90,91
  1x
  15,16,17,18,22,23,24,25,26,31,34,49,50,51,54,55,56,57
  0x
  34,49,50,51,54,55,56,57
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:32)
 2. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Nhất tháng 9

  01/9 mức 13
  02/9 mức 17
  03/9 mức 17
  04/9 mức 13
  05/9 mức 18
  06/9 mức 13
  07/9 mức 17
  08/9 mức 16
  09/9 mức 18
  10/9 mức 13
  11/9 mức 14
  12/9 mức 12
  13/9 mức 11
  14/9 mức 18
  15/9 mức 18
  16/9 mức 10
  17/9 mức 16
  18/9 mức 20
  19/9

  Mức: 1 0 (4 ) số
  00,02,91,98
  Mức: 1 1 (6 ) số
  03,04,05,71,81,89
  Mức: 1 2 (8 ) số
  06,10,12,13,65,66,67,70
  Mức: 1 3 (6 ) số
  08,09,14,64,68,69
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  15,17,18,19,23,24,26,34,41,43,60,61,62,63
  Mức: 1 5 (6 ) số
  20,22,27,31,51,52
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  11,16,21,25,28,29,30,32,36,37,38,96,97,99
  Mức: 1 7 (6 ) số
  01,07,33,35,39,95
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  40,42,44,45,48,49,50,84,85,86,90,92,93,94
  Mức: 1 9 (6 ) số
  46,47,53,83,87,88
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  54,55,56,57,72,73,74,75,78,79,80,82
  Mức: 2 1 (4 ) số
  58,59,76,77
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:30)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Nhất tháng 9

  01/9 nhận 5x
  02/9 nhận xịt
  03/9 nhận 3x
  04/9 nhận 6x
  05/9 nhận 2x
  06/9 nhận 6x
  07/9 nhận 9x
  08/9 nhận 8x
  09/9 nhận 3x
  10/9 nhận 7x
  11/9 nhận 6x
  12/9 nhận 5x
  13/9 nhận 8x
  14/9 nhận 6x
  15/9 nhận 3x
  16/9 nhận 9x
  17/9 nhận 1x
  18/9 nhận 6x
  19/9
  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  7x
  01,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  6x
  01,07,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
  5x
  01,07,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95
  4x
  01,07,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,48,49,50,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95
  3x
  01,07,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,48,49,50,68,69,83,84,85,86,87,88,90,92,93,94,95
  2x
  01,07,15,17,18,19,20,22,32,33,34,35,39,40,48,49,50,68,69,84,85,86,87,88,90,92,93,94
  1x
  01,07,15,17,18,19,20,22,48,49,50,68,69,84,90,92,93,94
  0x
  20,22,48,49,50,68,69,84
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:27)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Càng đb tháng 9

  01/9 nhận 7x
  02/9 nhận 4x
  03/9 nhận 4x
  04/9 nhận 8x
  05/9 nhận 8x
  06/9 nhận 1x
  07/9 nhận 4x
  08/9 nhận 0x
  09/9 nhận 6x
  10/9 nhận 0x
  11/9 nhận 5x
  12/9 nhận 4x
  13/9 nhận 5x
  14/9 nhận 7x
  15/9 nhận 5x
  16/9 nhận 5x
  17/9 nhận 4x
  18/9 nhận 7x
  19/9
  9x
  00,01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,81,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96
  4x
  00,01,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96
  3x
  00,01,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,58,59,60,61,65,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96
  2x
  00,01,14,15,16,17,18,20,25,26,27,28,38,39,58,59,60,61,65,85,86,87,88,89,91,93,94,95
  1x
  00,01,14,15,16,17,18,20,25,26,27,28,58,59,60,61,65,85
  0x
  27,28,58,59,60,61,65,85
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:24)
 5. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Càng nhất tháng 9

  01/9 nhận 5x
  02/9 nhận xịt
  03/9 nhận 1x
  04/9 nhận 6x
  05/9 nhận 3x
  06/9 nhận 1x
  07/9 nhận 3x
  08/9 nhận 0x
  09/9 nhận 8x
  10/9 nhận 5x
  11/9 nhận 8x
  12/9 nhận 6x
  13/9 nhận 8x
  14/9 nhận 8x
  15/9 nhận 9x
  16/9 nhận 5x
  17/9 nhận 3x
  18/9 nhận 5x
  19/9
  9x
  05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  7x
  06,08,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  6x
  06,08,16,17,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  5x
  06,08,16,17,20,21,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  4x
  06,08,16,17,20,21,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,69,70,72,73,74,75,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  3x
  06,08,16,17,20,21,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,70,72,73,74,92,93,94,95,97,98
  2x
  06,08,16,17,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,55,57,58,59,60,61,70,72,73,74,94,95,97,98
  1x
  06,08,16,17,40,41,42,43,45,47,50,51,52,54,94,95,97,98
  0x
  42,43,45,47,50,51,52,54
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:21)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  ĐB tháng 9

  01/9 mức 20
  02/9 mức 20
  03/9 mức 12
  04/9 mức 12
  05/9 mức 20
  06/9 mức 13
  07/9 mức 20
  08/9 mức 11
  09/9 mức 20
  10/9 mức 17
  11/9 mức 20
  12/9 mức 16
  13/9 mức 12
  14/9 mức 15
  15/9 mức 16
  16/9 mức 14
  17/9 mức 20
  18/9 mức 11
  19/9 mức 18
  20/9

  Mức: 1 0 (4 ) số
  05,07,97,99
  Mức: 1 1 (6 ) số
  15,16,20,93,94,96
  Mức: 1 2 (8 ) số
  21,24,25,26,86,87,88,92
  Mức: 1 3 (6 ) số
  22,23,27,84,90,91
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  28,29,34,35,52,55,61,74,76,77,80,81,82,83
  Mức: 1 5 (6 ) số
  43,45,65,73,78,79
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  00,01,02,62,63,64,68,69,70,71,72,75,85,89
  Mức: 1 7 (6 ) số
  03,60,66,67,95,98
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  04,06,08,09,12,13,14,49,50,51,56,57,58,59
  Mức: 1 9 (6 ) số
  10,11,17,48,53,54
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  18,19,30,31,36,37,38,39,42,44,46,47
  Mức: 2 1 (4 ) số
  32,33,40,41
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:19)
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  ĐB tháng 9

  01/9 nhận 0x
  02/9 nhận 0x
  03/9 nhận 8x
  04/9 nhận 7x
  05/9 nhận 1x
  06/9 nhận 6x
  07/9 nhận 1x
  08/9 nhận 9x
  09/9 nhận 1x
  10/9 nhận 3x
  11/9 nhận xịt
  12/9 nhận 6x
  13/9 nhận 1x
  14/9 nhận 4x
  15/9 miss
  16/9 nhận 5x
  17/9 nhận 7x
  18/9 nhận 9x
  19/9 nhận 1x
  20/9
  9x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
  7x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,98
  6x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,17,22,23,27,28,29,34,35,43,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,95,98
  5x
  00,01,02,03,04,06,08,09,10,12,13,14,28,29,34,35,43,45,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,89,90,91,95,98
  4x
  00,01,02,03,04,06,08,09,43,45,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,89,90,91,95,98
  3x
  00,01,02,03,04,06,08,09,43,45,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,89,90,91,95,98
  2x
  00,01,02,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,89,95,98
  1x
  00,01,02,62,63,64,68,69,70,71,72,75,78,79,85,89,95,98
  0x
  70,71,72,75,78,79,85,89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Bogia555 (19/09/2023 at 18:42:15)
 8. Bogia555

  Bogia555 Quản trị

  Đ.Ký:
  19/01/2016
  Bài viết:
  19,526
  Được thích:
  278,523
  Xu:
  475,922,478
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0000000000
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Tamkem (19/09/2023 at 18:47:31)
 9. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Nhất tháng 9

  01/9 mức 13
  02/9 mức 17
  03/9 mức 17
  04/9 mức 13
  05/9 mức 18
  06/9 mức 13
  07/9 mức 17
  08/9 mức 16
  09/9 mức 18
  10/9 mức 13
  11/9 mức 14
  12/9 mức 12
  13/9 mức 11
  14/9 mức 18
  15/9 mức 18
  16/9 mức 10
  17/9 mức 16
  18/9 mức 20
  19/9 mức 11
  20/9

  Mức: 1 0 (4 ) số
  00,02,90,91
  Mức: 1 1 (6 ) số
  03,04,05,87,88,89
  Mức: 1 2 (8 ) số
  06,10,12,13,81,82,83,86
  Mức: 1 3 (6 ) số
  07,08,14,80,84,85
  Mức: 1 4 (1 4 ) số
  15,16,17,19,23,24,25,36,41,45,61,63,71,72
  Mức: 1 5 (6 ) số
  20,22,26,31,51,54
  Mức: 1 6 (1 4 ) số
  11,18,21,27,28,29,30,32,35,37,38,97,98,99
  Mức: 1 7 (6 ) số
  01,09,33,34,39,96
  Mức: 1 8 (1 4 ) số
  40,42,43,44,48,49,50,75,76,77,92,93,94,95
  Mức: 1 9 (6 ) số
  46,47,52,74,78,79
  Mức: 2 0 (1 2 ) số
  53,55,56,57,60,62,64,65,68,69,70,73
  Mức: 2 1 (4 ) số
  58,59,66,67
   
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  2,008
  Được thích:
  75,234
  Xu:
  10,671,902
  Nhất tháng 9

  01/9 nhận 5x
  02/9 nhận xịt
  03/9 nhận 3x
  04/9 nhận 6x
  05/9 nhận 2x
  06/9 nhận 6x
  07/9 nhận 9x
  08/9 nhận 8x
  09/9 nhận 3x
  10/9 nhận 7x
  11/9 nhận 6x
  12/9 nhận 5x
  13/9 nhận 8x
  14/9 nhận 6x
  15/9 nhận 3x
  16/9 nhận 9x
  17/9 nhận 1x
  18/9 nhận 6x
  19/9 nhận 7x
  20/9
  9x
  01,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,63,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,61,63,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,09,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,61,63,71,72,75,76,77,80,84,85,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  01,09,11,18,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,54,61,63,71,72,75,76,77,84,85,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  01,09,11,18,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,51,54,61,63,71,72,94,95,96,97,98,99
  2x
  11,18,21,27,28,29,30,32,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,51,54,61,63,71,72,96,97,98,99
  1x
  11,18,21,27,28,29,30,32,35,37,38,51,54,72,96,97,98,99
  0x
  35,37,38,51,54,97,98,99