GIAO LƯU TOPIC SOLO ĐB:GIẢI NHẤT+ ĐẦU A + GIẢI 7 NĂM 2024

Đăng vào 'GIAO LƯU' bởi Bogia555, 31/12/2023.

 1. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; T5
  01/5 nhận 31;2x
  02/5 nhận 67;6x
  03/5 nhận 57;3x
  04/5 nhận 69;6x
  05/5 nhận 83;0x
  06/5 nhận 61;5x
  07/5 nhận 17;6x
  08/5 nhận 95;0x
  09/5 nhận 25;5x
  10/5 nhận 36;8x
  11/5 nhận 76;5x
  12/5 nhận 05;1x
  13/5 nhận 96;7x
  14/5 nhận 80;0x
  15/5 nhận 26;3x
  16/5

  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,15,17,18,19,21,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,10,11,15,17,18,21,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,71,74,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,04,05,06,10,18,21,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,40,41,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,74,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,04,05,06,10,18,21,28,29,30,32,36,37,38,40,49,50,56,57,58,59,60,61,64,65,67,68,69,74,76,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,92,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,01,04,05,06,10,18,21,28,29,30,32,36,37,38,40,49,50,59,60,61,67,68,69,76,79,81,82,83,86,89,92,94,95,96,97,98,99
  2x
  00,01,04,05,10,30,40,49,50,59,61,67,68,69,76,79,81,82,83,86,89,92,94,95,96,97,98,99
  1x
  00,01,04,05,10,30,40,49,50,59,79,89,94,95,96,97,98,99
  0x
  59,79,89,94,95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:19:38) , danlode2k2 (16/05/2024 at 04:57:58) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:54:51)
 2. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; ( Tham khảo mức 34 lót mức )
  02/5; nhận 67 mức 4
  03/5; nhận 57 mức 3
  04/5; nhận 69 mức 4
  05/5; nhận 83 mức 3
  06/5; nhận 61 mức 2
  07/5; nhận 17 mức 4
  08/5; nhận 95 mức 3
  09/5; nhận 25 mức 3
  10/5; nhận 36 mức 5
  11/5; nhận 76 mức 3
  12/5; nhận 05 mức 4
  13/5; nhận 96 mức 3
  14/5; nhận 80 mức 4
  15/5; nhận 26 mức 4
  16/5
  loại


  (1 5 số)
  07,08,09,19,39,44,45,54,55,70,77,80,90,91,93
  (3 4 số)
  02,03,07,08,09,12,13,14,16,19,20,22,23,24,25,27,39,42,43,44,45,54,55,63,70,72,73,75,77,80,84,90,91,93

  Mức: 0 (4 ) số
  44,45,54,55
  Mức: 2 (3 6 ) số
  11,13,14,15,22,24,25,26,31,33,34,35,41,42,43,46,47,48,51,52,53,56,57,58,62,64,65,66,74,75,77,78,84,85,87,88
  Mức: 3 (1 8 ) số
  00,01,03,04,05,10,30,40,49,50,59,79,89,94,95,97,98,99
  Mức: 4 (3 2 ) số
  02,06,12,16,17,18,20,21,23,27,28,29,32,36,37,38,60,61,63,67,68,69,71,72,73,76,81,82,83,86,92,96

  Mức: 5 (1 0 số)
  07,08,09,19,39,70,80,90,91,93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:19:57) , danlode2k2 (16/05/2024 at 04:58:19) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:55:06)
 3. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất
  01/5 nhận 92;4x
  02/5 nhận 24;7x
  03/5 nhận 13;5x
  04/5 nhận 58;1x
  05/5 nhận 73;0x
  06/5 nhận 41;4x
  07/5 nhận 18;3x
  08/5 nhận 09;7x
  09/5 nhận 49;2x
  10/5 nhận 62;6x
  11/5 nhận 32;0x
  12/5 nhận 47;6x
  13/5 nhận 40;6x
  14/5 nhận 03;8x
  15/5 nhận 25;9x
  16/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,84,86,87,88,89,90,91,93,94,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,88,94,96,97,98,99
  5x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,88,94
  4x
  02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77
  3x
  08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,68,69,70,74,76,77
  2x
  14,16,17,18,19,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67,70
  1x
  30,31,33,34,36,37,43,44,46,47,48,49,60,61,63,64,66,67
  0x
  30,31,33,34,36,37,43,49
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:20:12) , danlode2k2 (16/05/2024 at 04:58:39) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:55:22)
 4. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ

  Đề đầu
  01/5 nhận 72
  02/5 nhận 27;3x
  03/4 nhận 64;6x
  04/5 nhận 90;3x
  05/5 nhận 80;0x
  06/5 nhận 87;0x
  07/5 nhận 12;7x
  08/5 nhận 56;miss
  09/5 nhận 60;2x
  10/5 nhận 78;8x
  11/5 nhận 98;3x
  12/5 nhận 54;4x
  13/5 nhận 84;0x
  14/5 nhận 16;4x
  15/5 nhận 06;3x
  16/5

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,16,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  06,07,08,09,10,16,20,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  20,26,30,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  48,49,51,52,53,54,55,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  51,52,53,54,55,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,98,99
  0x
  91,92,93,94,95,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:20:30) , danlode2k2 (16/05/2024 at 04:59:01) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:55:37)
 5. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; T5
  01/5 nhận 31;2x
  02/5 nhận 67;6x
  03/5 nhận 57;3x
  04/5 nhận 69;6x
  05/5 nhận 83;0x
  06/5 nhận 61;5x
  07/5 nhận 17;6x
  08/5 nhận 95;0x
  09/5 nhận 25;5x
  10/5 nhận 36;8x
  11/5 nhận 76;5x
  12/5 nhận 05;1x
  13/5 nhận 96;7x
  14/5 nhận 80;0x
  15/5 nhận 26;3x
  16/5 nhận 34;5x
  17/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,10,13,14,17,18,19,20,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,06,10,13,17,18,20,23,24,27,28,30,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,06,10,13,17,18,20,23,24,27,28,30,37,38,39,40,42,46,47,48,50,53,54,57,58,59,60,63,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,03,06,10,13,17,18,20,23,24,27,28,30,40,42,50,57,58,59,60,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,03,06,10,13,20,23,24,30,40,42,50,57,58,59,60,67,68,69,71,72,75,76,77,78,79,82,85,86,87,88,89,92,95,96,97,98,99
  2x
  23,24,30,40,42,50,57,58,59,60,67,68,69,75,76,77,78,79,85,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  1x
  67,68,69,75,76,77,78,79,85,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  0x
  87,88,89,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:20:48) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:55:50)
 6. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; ( Tham khảo mức 34 lót mức )
  02/5; nhận 67 mức 4
  03/5; nhận 57 mức 3
  04/5; nhận 69 mức 4
  05/5; nhận 83 mức 3
  06/5; nhận 61 mức 2
  07/5; nhận 17 mức 4
  08/5; nhận 95 mức 3
  09/5; nhận 25 mức 3
  10/5; nhận 36 mức 5
  11/5; nhận 76 mức 3
  12/5; nhận 05 mức 4
  13/5; nhận 96 mức 3
  14/5; nhận 80 mức 4
  15/5; nhận 26 mức 4
  16/5; nhận 34 mức 2
  17/5

  loại
  (2 2 số)
  07,08,09,11,12,15,16,21,22,25,26,51,52,55,56,61,62,65,66,70,80,90
  (3 7 số)
  01,02,04,05,07,08,09,11,12,14,15,16,19,21,22,25,26,29,31,32,34,41,45,49,51,52,55,56,61,62,65,66,70,80,81,90,91  Mức: 1 (1 6 số)
  11,12,15,16,21,22,25,26,51,52,55,56,61,62,65,66
  Mức: 2 (1 2 ) số
  33,34,35,36,43,44,45,46,53,54,63,64
  Mức: 3 (4 2 ) số
  00,01,02,03,04,05,06,10,13,14,20,23,24,30,31,32,40,41,42,50,57,58,59,60,67,68,69,75,76,77,78,79,85,86,87,88,89,95,96,97,98,99
  Mức: 4 (1 2 ) số
  17,18,19,27,28,29,71,72,81,82,91,92

  Mức: 5 (1 8 số)
  07,08,09,37,38,39,47,48,49,70,73,74,80,83,84,90,93,94
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:21:06) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:56:08)
 7. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  Nhất
  01/5 nhận 92;4x
  02/5 nhận 24;7x
  03/5 nhận 13;5x
  04/5 nhận 58;1x
  05/5 nhận 73;0x
  06/5 nhận 41;4x
  07/5 nhận 18;3x
  08/5 nhận 09;7x
  09/5 nhận 49;2x
  10/5 nhận 62;6x
  11/5 nhận 32;0x
  12/5 nhận 47;6x
  13/5 nhận 40;6x
  14/5 nhận 03;8x
  15/5 nhận 25;9x
  16/5 nhận 90;7x
  17/5

  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,49,50,59,60,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,72,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,72,79,80,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,79,80,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  10,11,12,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,79,80,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  1x
  50,59,60,69,70,79,80,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  0x
  92,93,94,95,96,97,98,99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:21:23) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:56:24)
 8. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  Đề đầu
  01/5 nhận 72
  02/5 nhận 27;3x
  03/4 nhận 64;6x
  04/5 nhận 90;3x
  05/5 nhận 80;0x
  06/5 nhận 87;0x
  07/5 nhận 12;7x

  08/5 nhận 56;miss
  09/5 nhận 60;2x
  10/5 nhận 78;8x
  11/5 nhận 98;3x
  12/5 nhận 54;4x
  13/5 nhận 84;0x
  14/5 nhận 16;4x
  15/5 nhận 06;3x
  16/5 nhận 61;5x
  17/5


  9x
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,33,34,35,36,37,39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,33,34,35,36,37,39,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  6x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,37,39,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  5x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,39,41,45,46,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98,99
  4x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,41,45,46,47,48,49,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,74,76,80,81,86,87,91,96
  3x
  01,06,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,31,36,41,46,51,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,80,81,86,87,91,96
  2x
  16,17,18,19,21,26,31,36,41,46,51,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,81,86,91,96
  1x
  51,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,76,81,86,91,96
  0x
  68,69,71,76,81,86,91,96
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:21:42) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:56:45)
 9. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ

  ĐB; T5
  01/5 nhận 31;2x
  02/5 nhận 67;6x
  03/5 nhận 57;3x
  04/5 nhận 69;6x
  05/5 nhận 83;0x
  06/5 nhận 61;5x
  07/5 nhận 17;6x
  08/5 nhận 95;0x
  09/5 nhận 25;5x
  10/5 nhận 36;8x
  11/5 nhận 76;5x
  12/5 nhận 05;1x
  13/5 nhận 96;7x
  14/5 nhận 80;0x
  15/5 nhận 26;3x
  16/5 nhận 34;5x
  17/5 nhận 68;1x
  18/5


  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,03,04,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,37,41,42,46,47,48,49,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,37,46,47,48,49,51,52,58,59,60,61,63,64,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,03,04,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,37,46,47,49,51,52,58,59,60,61,63,64,69,71,72,73,74,78,79,80,81,82,85,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  3x
  00,03,04,15,16,17,18,20,25,27,28,49,51,52,58,59,60,61,69,71,72,73,74,78,79,80,81,82,85,87,89,93,94,95,96,97,98,99
  2x
  15,16,17,18,25,27,28,51,52,58,60,61,69,71,72,78,80,81,82,85,87,89,94,95,96,97,98,99
  1x
  28,51,52,58,60,61,69,71,72,78,80,81,82,85,87,89,96,98
  0x
  80,81,82,85,87,89,96,98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:22:01) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:56:58)
 10. Tamkem

  Tamkem

  Đ.Ký:
  24/02/2021
  Bài viết:
  4,643
  Được thích:
  241,786
  Xu:
  2,740,882
  Giới tính:
  Nữ
  ĐB; ( Tham khảo mức 34 lót mức )
  02/5; nhận 67 mức 4
  03/5; nhận 57 mức 3
  04/5; nhận 69 mức 4
  05/5; nhận 83 mức 3
  06/5; nhận 61 mức 2
  07/5; nhận 17 mức 4
  08/5; nhận 95 mức 3
  09/5; nhận 25 mức 3
  10/5; nhận 36 mức 5
  11/5; nhận 76 mức 3
  12/5; nhận 05 mức 4
  13/5; nhận 96 mức 3
  14/5; nhận 80 mức 4
  15/5; nhận 26 mức 4
  16/5; nhận 34 mức 2
  17/5; nhận 68 mức 3
  18/5

  loại
  (1 9 số)
  05,07,09,19,29,33,34,35,43,44,45,50,53,54,55,70,90,91,92
  (4 3 số)
  01,02,05,06,07,08,09,10,19,26,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,50,53,54,55,56,57,62,65,66,67,70,75,76,77,90,91,92  Mức: 1 (9 số)
  33,34,35,43,44,45,53,54,55
  Mức: 2 Mức: 2 (2 4 ) số
  11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,36,37,41,42,46,47,57,63,64,66,73,74,75,77
  Mức: 3 (1 8 ) số
  00,01,02,03,04,10,20,30,39,40,49,59,79,93,94,95,97,99
  Mức: 4 (3 2 ) số
  06,08,15,16,17,18,25,26,27,28,51,52,56,58,60,61,62,65,67,69,71,72,76,78,80,81,82,85,87,89,96,98

  Mức: 5 (1 0 số)
  05,07,09,19,29,50,70,90,91,92
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  tuandjgj (26/05/2024 at 09:22:17) , sangtruatoi (27/05/2024 at 18:57:12)