M.TRUNG THỨ 4: NGÀY 10/07/2024 ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 09/07/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,563
  Được thích:
  21,547
  Xu:
  74,633,537
  ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,871
  Được thích:
  1,191
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,04,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,96,97,98,99
  6x
  01,04,05,06,07,10,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,31,32,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,84,85,87,88,89,94,97,98
  5x
  01,04,05,06,07,13,14,15,16,17,19,22,23,24,25,26,28,31,32,34,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,60,61,63,64,65,66,67,70,71,72,74,75,76,78,79,81,82,84,85,87,88,89,97,98
  4x
  01,05,06,07,13,14,15,16,17,24,25,28,31,32,34,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,54,56,57,60,61,65,66,67,70,71,72,74,75,76,78,79,82,84,87,89,97,98
  3x
  07,13,14,15,16,17,24,25,28,31,34,41,42,43,44,45,47,48,51,52,54,56,57,60,61,65,66,67,70,71,74,75,76,78,79,84,87,89
  2x
  34,41,42,43,44,45,47,48,51,52,54,56,57,60,61,65,66,67,70,71,74,75,76,78,79,84,87,89
  1x
  54,56,57,60,61,65,66,67,70,71,74,75,76,78,79,84,87,89
  0x
  74,75,76,78,79,84,87,89
   
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,848
  Được thích:
  1,165
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,02,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,08,09,10,11,12,13,14,16,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,56,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,02,09,11,12,16,18,19,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,48,49,52,53,54,59,60,61,63,64,66,67,68,69,70,71,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  5x
  00,02,09,12,16,18,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,48,49,52,53,54,61,63,66,68,69,70,71,73,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  4x
  00,02,16,18,21,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,48,49,52,54,61,63,68,69,78,79,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98
  3x
  00,18,21,23,24,25,27,28,32,33,34,36,38,39,42,43,48,49,52,54,61,63,68,69,78,79,81,83,84,86,87,88,89,90,91,93,96,98
  2x
  00,18,24,25,32,33,34,38,39,42,43,48,52,54,63,68,69,78,81,83,84,86,87,88,89,90,93,98
  1x
  18,24,25,33,43,54,63,68,78,81,83,84,86,87,88,89,90,98
  0x
  25,33,68,81,84,86,87,90
   
 4. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,921
  Được thích:
  1,253
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,64,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  02,04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,64,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  6x
  04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,60,62,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  5x
  04,06,12,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,60,62,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  4x
  04,06,12,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,45,48,49,51,52,53,60,62,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  3x
  04,06,31,37,38,40,41,42,45,48,49,51,52,53,60,62,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  2x
  06,45,48,53,60,62,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  1x
  70,71,78,79,80,81,83,84,85,86,87,90,92,94,95,96,97,99
  0x
  85,86,87,90,92,94,95,96
   
 5. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  2,032
  Được thích:
  1,361
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,37,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,37,39,40,42,43,45,47,48,50,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  6x
  02,03,05,06,07,08,10,12,13,17,18,19,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,39,42,45,47,48,50,52,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  5x
  02,03,05,06,08,10,12,13,17,18,22,24,25,26,29,31,34,35,42,45,47,48,50,52,55,57,58,59,60,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,89,90,91,92,95,96,97,98
  4x
  05,10,12,13,17,18,22,24,25,26,31,35,42,47,48,50,52,55,57,58,59,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,84,85,86,89,90,92,95,96,97,98
  3x
  05,13,17,18,24,25,42,47,48,50,52,57,58,59,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,84,85,86,89,92,95,96,97,98
  2x
  05,13,17,47,48,50,52,57,58,59,64,66,67,68,69,71,74,75,76,77,79,81,84,85,86,92,95,98
  1x
  13,17,47,48,50,52,57,66,67,68,74,75,76,77,79,86,95,98
  0x
  17,50,66,68,74,75,79,86
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời