M.TRUNG THỨ 3: NGÀY 19/09/2023 QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 18/09/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  29,579
  Được thích:
  21,539
  Xu:
  74,634,037
  QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,473
  Được thích:
  1,082
  Xu:
  2,238,000
  Giới tính:
  Nam
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,99
  6 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,27,31,32,35,37,39,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,95,96,97,99
  5 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,21,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,45,47,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,87,88,89,90,92,95,96,99
  4 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,15,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,80,83,87,88,89,90,92,95,99
  3 9 số)
  02,05,06,07,12,13,15,22,27,32,35,37,40,41,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,76,77,80,83,87,90,92,95,99
  2 9 số)
  02,05,06,07,12,13,15,22,37,40,41,50,51,55,57,59,61,65,68,69,70,73,74,77,80,83,87,90,92
  1 9 số)
  05,07,12,13,22,37,40,41,50,51,57,59,68,69,70,73,77,83,87
  9 số)
  05,50,51,57,68,69,73,77,87
   
 3. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  989
  Được thích:
  622
  Xu:
  737,920
  Giới tính:
  Nam
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9 số)
  02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 9 số)
  02,03,04,05,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,66,67,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
  6 9 số)
  02,04,05,09,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,60,66,67,70,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
  5 9 số)
  02,04,05,09,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,31,33,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,56,57,58,59,70,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,99
  4 9 số)
  02,05,09,12,14,15,17,18,19,21,23,24,27,29,31,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,53,56,57,58,59,70,74,75,76,77,79,83,84,85,87,88,89,91,92,93,95,96,99
  3 9 số)
  02,05,14,15,18,19,21,23,24,27,29,31,36,40,41,43,44,46,47,49,50,56,57,58,70,74,76,79,83,84,85,87,88,89,91,92,95,96,99
  2 9 số)
  02,05,14,15,19,21,27,31,36,41,43,46,49,50,56,57,70,74,76,79,83,84,85,87,88,89,92,95,99
  1 9 số)
  02,05,15,19,31,36,43,46,49,56,57,74,76,83,84,85,88,89,92
  9 số)
  15,31,43,49,56,57,74,84,89
   
 4. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,094
  Được thích:
  681
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,55,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  6 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41,42,44,47,48,49,50,58,59,62,63,64,65,66,67,71,72,73,75,76,77,80,81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,99
  5 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,16,18,19,20,23,24,26,28,30,32,33,34,35,38,41,42,44,47,48,49,50,58,62,63,64,65,66,67,71,72,73,76,77,80,81,82,83,84,85,87,90,91,93,94,95,96,99
  4 9 số)
  00,01,02,03,04,07,10,11,12,13,16,18,19,20,23,24,28,30,32,33,34,35,38,41,42,44,47,48,49,50,62,63,64,65,66,67,71,72,73,76,77,81,84,85,87,93,94,95,96
  3 9 số)
  01,02,03,04,07,10,11,12,13,19,20,23,28,30,33,34,35,42,44,47,48,50,62,63,64,65,66,67,71,72,73,76,81,84,85,93,94,95,96
  2 9 số)
  01,02,03,04,07,10,19,20,23,28,30,33,34,35,42,44,47,48,50,62,65,66,72,73,81,84,85,95,96
  1 9 số)
  01,02,03,04,07,10,19,20,23,30,42,44,62,65,72,73,81,85,96
  9 số)
  02,03,04,20,42,62,65,81,85
   
 5. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,647
  Được thích:
  1,254
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  8 9 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  7 9 số)
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,49,51,52,54,57,58,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,83,84,85,86,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  6 9 số)
  00,01,02,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,49,51,54,57,60,61,64,66,67,68,69,70,73,74,76,77,79,83,85,86,88,89,91,92,94,95,96,97,98,99
  5 9 số)
  00,01,02,04,06,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,49,54,57,60,61,64,67,68,69,74,76,77,79,83,85,86,88,89,91,92,95,97,98,99
  4 9 số)
  00,01,02,04,06,08,10,13,14,15,16,23,25,26,27,28,29,31,32,33,35,38,40,41,42,43,44,49,54,57,60,61,64,68,69,74,76,77,79,83,86,88,89,91,92,95,97,98,99
  3 9 số)
  01,02,10,14,15,16,23,25,27,28,29,31,32,38,40,42,43,44,49,54,57,60,64,68,69,74,76,77,79,83,86,88,89,91,92,95,97,98,99
  2 9 số)
  10,14,15,16,23,25,27,29,32,38,40,42,43,44,49,60,64,68,69,76,77,83,86,89,91,92,95,97,98
  1 9 số)
  10,14,15,16,23,25,29,40,42,43,49,64,77,83,86,89,91,95,97
  9 số)
  10,14,15,16,23,25,77,91,97
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời