M.TRUNG THỨ 3: NGÀY 11/06/2024 QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 11/06/2024.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  30,474
  Được thích:
  21,546
  Xu:
  74,633,537
  QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC
   
 2. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,827
  Được thích:
  1,186
  Xu:
  2,237,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,22,23,24,25,28,30,31,32,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,55,57,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,22,24,28,30,31,34,35,37,40,41,42,43,44,45,48,49,52,55,57,59,62,63,66,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,28,30,31,34,37,40,41,42,44,45,48,52,55,57,59,62,63,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,84,86,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
  4x
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,11,14,16,18,19,28,30,37,40,41,42,44,45,48,57,62,63,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,84,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
  3x
  00,03,04,05,06,07,08,09,11,14,16,18,19,30,37,40,41,42,44,45,69,70,71,73,75,77,78,79,81,84,87,89,90,91,93,94,98,99
  2x
  00,03,05,07,08,09,11,14,16,18,19,37,41,44,45,69,70,71,73,75,78,79,81,84,87,91,93,94
  1x
  03,05,07,08,09,11,19,44,45,69,71,79,81,84,87,91,93,94
  0x
  05,07,08,11,45,69,71,79,94
  Bt 69
  Lót 11
   
 3. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,796
  Được thích:
  1,160
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
  9 5 số)
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7 8 số)
  00,01,04,06,08,09,12,14,15,16,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,32,33,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6 8 số)
  00,01,04,06,08,09,12,14,15,16,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,32,33,36,37,40,44,46,47,49,54,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5 8 số)
  00,01,04,08,09,12,14,15,16,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,32,33,36,37,40,44,46,47,49,54,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,78,80,81,83,84,86,87,89,91,92,94,96,97,98
  4 8 số)
  00,01,04,09,16,19,24,26,30,32,33,36,37,40,44,46,47,49,54,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,76,78,80,81,83,84,86,87,89,91,92,94,96,97,98
  3 8 số)
  00,01,04,09,16,19,24,26,32,33,37,40,46,49,54,58,59,61,64,65,69,71,74,76,78,80,81,83,84,86,87,89,91,92,94,96,97,98
  2 8 số)
  04,09,16,19,24,26,32,33,37,40,46,49,54,58,59,61,64,65,69,71,76,80,83,87,89,92,97,98
  1 8 số)
  19,24,32,33,37,46,54,59,65,71,76,80,83,87,89,92,97,98
  8 số)
  33,46,54,59,65,80,83,97
   
 4. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,975
  Được thích:
  1,353
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9x
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  01,02,03,05,06,07,08,10,14,15,16,17,19,23,25,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  01,02,03,05,06,07,08,10,15,16,17,19,23,25,26,27,28,30,31,32,35,37,39,40,43,44,45,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,66,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  01,02,03,06,07,10,15,17,19,23,25,26,27,28,30,31,32,35,37,39,40,43,44,48,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,67,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,93,95,96,97,98,99
  4x
  01,02,03,06,07,10,15,17,19,25,26,27,28,31,32,35,39,40,43,48,51,53,54,57,58,59,62,63,67,69,70,71,72,73,76,77,79,81,82,83,85,87,88,89,93,95,96,97,98
  3x
  01,02,06,07,15,17,19,26,27,31,32,35,39,43,51,54,57,59,62,63,67,69,70,71,72,73,76,77,79,81,82,83,85,89,93,95,96,97,98
  2x
  01,06,07,15,17,19,27,31,35,43,51,57,59,62,63,70,71,73,76,77,79,81,82,85,89,93,96,97,98
  1x
  01,06,07,19,27,31,57,59,62,63,71,73,76,77,89,93,96,97,98
  0x
  01,07,19,31,57,76,77,89,98
   
 5. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,365
  Được thích:
  773
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,47,49,51,52,53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,92,95,97,98,99
  6x
  00,01,02,03,05,06,08,09,11,12,15,16,17,18,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,49,51,52,53,54,56,57,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,85,86,88,90,91,92,95,97,98,99
  5x
  00,01,02,03,05,06,09,11,15,16,17,18,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,38,39,40,43,44,45,46,49,51,53,54,60,62,64,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,80,81,82,85,86,88,90,91,92,95,98,99
  4x
  00,01,02,03,05,06,09,11,15,17,18,24,27,28,31,32,34,35,39,40,43,44,46,49,51,53,54,60,62,66,67,72,73,74,75,77,78,80,81,82,85,86,88,90,91,92,98,99
  3x
  00,01,02,03,05,06,09,11,17,18,27,28,31,32,34,39,40,43,46,49,53,62,67,72,73,74,75,77,78,80,81,82,85,86,88,90,92,98
  2x
  01,02,03,09,11,17,18,27,28,32,34,39,40,46,49,62,67,73,74,75,77,78,82,85,88,90,92,98
  1x
  02,09,11,18,27,28,32,39,40,46,49,67,73,74,75,78,82,90
  0x
  02,32,39,40,46,67,75,82
   
 6. xuanmao575

  xuanmao575

  Đ.Ký:
  04/12/2021
  Bài viết:
  1,223
  Được thích:
  694
  Xu:
  737,940
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  8x
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,96,99
  7x
  00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92,93
  6x
  00,01,03,04,05,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,37,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  5x
  00,01,03,04,05,07,08,12,14,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,32,37,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,63,64,66,68,70,71,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88
  4x
  00,01,03,04,05,07,08,12,14,18,19,22,24,25,26,27,28,32,37,39,40,42,43,45,49,50,52,54,55,58,60,61,63,64,66,68,70,71,75,79,80,81,82,83,84,85,86,88
  3x
  01,03,04,05,07,08,12,14,18,19,25,26,27,28,32,39,40,43,50,52,54,55,58,60,61,63,64,66,68,70,71,75,79,81,84,85,86,88
  2x
  03,05,08,12,18,19,26,27,28,32,39,43,50,52,54,55,58,63,64,66,68,70,71,75,81,84,85,88
  1x
  03,05,08,18,19,27,32,50,52,54,55,63,64,68,70,71,75,85
  0x
  32,52,54,55,63,64,68,71
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời