Trophies Awarded to MoiTinhXua2

 1. 30
  Được tặng: 02/09/2022

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 10
  Được tặng: 05/06/2019

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 20
  Được tặng: 03/06/2019

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  Được tặng: 17/05/2019

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 5
  Được tặng: 16/05/2019

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 100
  Được tặng: 01/05/2019

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 10
  Được tặng: 30/04/2019

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 100
  Được tặng: 30/04/2019

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 9. 1000
  Được tặng: 30/04/2019

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.