M.TRUNG THỨ 3: NGÀY 21/11/2023 QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC

Đăng vào 'THẢO LUẬN VÀ CHỐT SỐ MIỀN TRUNG' bởi Minh_Quan, 20/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. Minh_Quan

  Minh_Quan QUẢN LÝ

  Đ.Ký:
  15/02/2016
  Bài viết:
  29,579
  Được thích:
  21,539
  Xu:
  74,634,037
  QUẢNG NAM - ĐẮC LĂC
   
 2. Camlinh

  Camlinh

  Đ.Ký:
  28/04/2020
  Bài viết:
  1,647
  Được thích:
  1,254
  Xu:
  13,330,940
  Giới tính:
  Nữ
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99
  7 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,37,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,99
  6 9 số)
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,27,31,32,35,37,39,40,41,44,45,47,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,88,89,90,92,95,96,97,99
  5 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15,21,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,45,47,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,87,88,89,90,92,95,96,99
  4 9 số)
  02,04,05,06,07,08,09,12,13,15,22,23,25,27,31,32,35,37,40,41,44,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,80,83,87,88,89,90,92,95,99
  3 9 số)
  02,05,06,07,12,13,15,22,27,32,35,37,40,41,50,51,52,55,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,73,74,76,77,80,83,87,90,92,95,99
  2 9 số)
  02,05,06,07,12,13,15,22,37,40,41,50,51,55,57,59,61,65,68,69,70,73,74,77,80,83,87,90,92
  1 9 số)
  05,07,12,13,22,37,40,41,50,51,57,59,68,69,70,73,77,83,87
  9 số)
  05,50,51,57,68,69,73,77,87
   
 3. bamien

  bamien

  Đ.Ký:
  02/04/2021
  Bài viết:
  1,606
  Được thích:
  1,156
  Xu:
  3,455,900
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
  8x
  00,01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97
  7x
  00,01,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,19,22,24,25,26,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97
  6x
  00,01,05,06,07,08,10,11,14,16,17,18,19,22,24,25,26,28,29,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,76,78,80,83,84,85,86,87,90,92,93,94,95,97
  5x
  00,01,05,06,07,08,10,11,14,16,17,18,19,22,24,25,26,28,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,73,76,78,83,84,86,87,90,92,93
  4x
  00,01,05,06,07,08,10,11,14,16,17,18,19,22,24,25,26,28,35,38,39,40,41,42,44,46,47,48,50,52,53,55,56,61,63,67,68,70,73,76,78,83,84,86,87,90,92,93
  3x
  00,01,05,06,08,14,16,17,18,19,22,24,25,26,28,35,38,39,41,42,44,46,48,50,52,53,61,68,70,73,76,83,84,86,87,90,92,93
  2x
  00,01,05,06,08,18,22,24,25,26,28,35,41,42,44,46,48,50,52,53,61,68,70,73,83,84,87,90
  1x
  24,26,28,41,44,46,48,50,52,53,61,68,70,73,83,84,87,90
  0x
  28,52,53,61,68,70,73,90
   
 4. Chivas

  Chivas

  Đ.Ký:
  17/01/2021
  Bài viết:
  1,473
  Được thích:
  1,082
  Xu:
  2,238,000
  Giới tính:
  Nam
  9x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
  8x
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  7x
  02,03,04,05,06,09,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,41,42,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  6x
  02,03,05,06,09,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,39,41,42,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97
  5x
  02,06,09,14,15,16,18,19,20,23,24,25,26,28,29,32,36,37,39,41,42,45,46,48,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,75,76,79,81,82,84,85,86,90,91,92,93,95,96,97
  4x
  02,06,14,15,16,20,24,26,28,29,36,37,39,41,42,45,46,48,51,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,75,76,79,81,82,84,86,90,91,92,93,95,96,97
  3x
  02,06,14,15,16,20,24,26,28,29,36,39,41,42,46,48,51,56,60,61,62,63,64,65,68,76,79,81,82,84,86,90,91,92,93,95,96,97
  2x
  14,15,16,20,24,26,28,29,36,39,41,42,46,48,51,56,60,61,62,63,64,65,68,82,84,86,92,93
  1x
  24,28,42,46,51,56,60,61,62,63,64,65,68,82,84,86,92,93
  0x
  24,28,42,46,64,68,82,86
   
 5. phongvan68

  phongvan68

  Đ.Ký:
  04/01/2022
  Bài viết:
  1,094
  Được thích:
  681
  Xu:
  976,830
  Giới tính:
  Nam
  9x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  6x
  00,01,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  5x
  08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,90,91,94,95,96,97,98,99
  4x
  20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,90,91,94,95,96,97,98,99
  3x
  34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,90,91,94,95,96,97,98,99
  2x
  46,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,90,91,94,95,96,97,98,99
  1x
  58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,90,91,94,95,96,97,98,99
  0x
  90,91,94,95,96,97,98,99
   
 6. huuvinh

  huuvinh

  Đ.Ký:
  29/08/2020
  Bài viết:
  1,482
  Được thích:
  1,061
  Xu:
  12,562,080
  Giới tính:
  Nam
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
  8 9 số)
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  7 9 số)
  00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99
  6 9 số)
  01,02,04,08,09,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,33,36,37,38,39,40,41,45,47,49,50,51,52,54,55,56,58,59,61,62,63,66,68,69,70,71,72,73,74,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  5 9 số)
  01,02,04,08,11,14,15,16,17,20,21,22,25,26,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,45,49,50,51,52,54,55,56,58,59,61,63,66,68,69,70,72,73,74,77,78,79,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  4 9 số)
  01,02,04,08,11,14,15,16,17,20,21,22,25,26,28,29,30,31,37,38,41,49,51,54,58,59,61,63,66,68,70,72,73,74,77,79,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99
  3 9 số)
  01,02,08,15,17,21,25,26,28,30,31,37,41,49,51,54,58,59,61,63,66,68,70,72,73,74,77,79,82,86,87,89,91,92,93,94,96,98,99
  2 9 số)
  08,15,21,25,26,28,30,31,37,41,49,51,54,58,61,63,66,68,70,77,79,82,91,92,93,94,96,98,99
  1 9 số)
  08,15,21,26,28,30,31,37,41,51,54,61,63,68,70,79,93,96,99
  9 số)
  31,41,51,54,61,63,68,70,79
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời